هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره دوم انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی

1

سیدهاشم اورعی

رئیس هیات مدیره

دکترا/ برق

2

محمد دورعلی

نائب رئیس هیات مدیره

دکترا/ مکانیک

3

بهزاد آسایی

عضو هیات مدیره

دکترا/ برق

4

محمدخالدی سردشتی

عضو هیات مدیره

دکترا

5

میثم شیرازی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

کارشناسی ارشد/ برق

6

محمدعلی چمنیان

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد برق

7

اصغرتاجیک

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد برق