کمیته انتشارات

معرّفی:

کمیتۀ انتشارات با هدف نشر نتايج تحقيقات علمي، نظري و عملي در قالب نشريات علمي-ترويجي و علمي-پژوهشي جهت ايجاد بسترهاي معتبر و قابل ارجاع براي تبادل نظر محقّقان و متخصّصان در زمينه­هاي مختلف انرژي بادي از يك سو و ارتقاء جايگاه علمي و مرجع انجمن در داخل و خارج از كشور از سوي ديگر تشکیل شده است. وظیفۀ انتقال دانش و تجربيات متخصّصان و پژوهشگران به نسل­هاي بعد به­وسیلۀ انتشار كتاب در زمينه­هاي مختلف انرژي بادي در كنار ماندگارسازي تجربيات مربوط به انتقال دانش فني و تكنولوژي طرح­هاي بزرگ صنعتي و پروژه­هاي ملي در زمينه­هاي مختلف انرژي بادي از طريق انتشار گزارشات فني و تخصّصي داوري شدۀ آن­ها نیز بر عهدۀ این کمیته می­باشد.

 

وظایف و مسئولیّت‌ها:

  • راه اندازی و ارتقاء دائمی یک نشریه فصلنامۀ علمی – ترویجی با حداکثر 30% ظرفیت تبلیغاتی به زبان فارسی
  • راه اندازی و ارتقاء دائمی یک نشریه سالنامۀ علمی- پژوهشی بدون تبلیغات به زبان انگلیسی و سپس نمایه­سازی بین المللی آن
  • انتشار سالانه کتاب انجمن كه معرفی کنندۀ انجمن، ساختارهای داخلی آن، محورهای فعالیت و دستاوردهای حاصل از فعالیت­های مختلف آن مي­باشد
  • حمایت از نویسندگان کتب مختلف در زمینه­های مورد فعاليت انجمن
  • تعيين داوران، برّرسي نظرات آنان و تاييد نهايي كتب و گزارشاتي كه توسط انجمن انتشار مي­يابد
  • انجام اموري كه در اساسنامه هر نشريه از طرف مدير مسئول بر عهده كميته انتشارات قرار مي­گيرد
  • گردآوریِ آمار و بانک اطلاعاتیِ مربوط به نشریات داخلی و خارجی موجود در این حوزه و به­روزرسانی مستمر آن و ارائه به دبیرخانه جهت نگهداری در بانک­های اطلاعاتی انجمن 

لیست اعضای محترم کمیته انتشارات