کمیته آموزش

معرّفی :

کمیته آموزش به منظور ارائه خدمات آموزشی به اعضاء انجمن و سایر ذینفعان و همچنین ارتباط با انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط با انرژی بادی در فضای ملّی و بین‌المللی درخصوص موضوعات این کمیته ایفای نقش می‌نماید. این کمیته وظیفۀ ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء دانش تخصّصی در زمینه انرژی بادی را در چارچوب ضوابط انجمن و در همراهی با سازمان‌های همکار بر عهده دارد.

 

وظایف و مسئولیّت‌ها :

 • ایجاد زمینۀ همکاری و مشارکت‌ با سازمان‌های آموزشی که در زمینه انرژی‌ بادی فعالیت دارند
 • نیازسنجی آموزشی در زمینه صنعت انرژی بادی
 • ارائه تقویم آموزشی شش ماهه
 • بازاریابی، برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های آموزشی در همراهی با سازمان‌های همکار
 • انعقاد قراردادهای همکاری و ایجاد مشارکت‌های آموزشی در زمینه انرژی بادی
 • برگزاری دوره‌های پودمانی منتج به صدور گواهینامه‌ "مهندس حرفه‌ای انرژی بادی" یا امثالهم
 • ایجاد سیستم‌های مدیریت کیفیت در آموزش و مدیریت دانش در انجمن
 • شناسایی صاحب­نظران و متخصّصان در زمینه انرژی بادی در سطح ملّی و بین‌المللی و دعوت از آنان برای همکاری‌های آموزشی
 • ایجاد نشست‌های تبادل دانش برای ذی‌نفعان
 • برگزاري آموزش‌هاي خاصّ مورد درخواست ذی‌نفعان
 • فراهم‌آوری فضای آموزشی / تجهیزات کمک آموزشی
 • نظرسنجی از فراگیران
 • پاسخگویی به شكايات اعضاء انجمن و یا سایر ذی‌نفعان در زمینه آموزش‌های ارائه شده
 • گردآوریِ آمار و بانک اطلاعاتیِ آموزشی و به­روزرسانی مستمر آن و ارائه به دبیرخانه جهت نگهداری در بانک­های اطلاعاتی انجمن

لیست اعضای محترم کمیته آموزش